สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๓๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐
โทรศัพท์. ๐๗๔-๓๓๐๒๒๒ โทรสาร. ๐๗๔-๓๓๐๒๒๘

กำลังปรับปรุงเวบไซต์
ขออภัยในความไม่สะดวก